"O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek."

św. Franciszek z Asyżu

Fundacja Oikos - Franciszkański Ośrodek Reintegracji

Oikos - Reintegracja

Nazwa ośrodka została skojarzona z greckim terminem naturalnym oikos (gr. οἶκος dom). Oikos to także termin nowotestamentalny, odnoszący się do trzech różnych koncepcji: rodziny, jej własności oraz domu mieszkalnego. Oikos ma być właśnie takim domem dla tych, którzy przez uzależnienia zatracili zakorzenienie w społeczeństwie.

Do tej koncepcji nawiązuje również łaciński termin reintegracja (z łac. re- 'ponownie’ i integratio 'odnowienie’ od integrare 'odnawiać, odtwarzać’ z integer 'nietknięty, cały’), który dosłownie oznacza odzyskanie obywatelstwa utraconego wskutek zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem lub w związku z zawarciem takiego małżeństwa.

Oikos - Reintegracja

Franciszkański Ośrodek Reintegracji „Oikos” – główne dzieło Fundacji – ma służyć osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Jest dedykowany osobom świeckim z lokalnej społeczności Powiatu Wschowskiego (z czasem formuła może być poszerzona) oraz duchownym: księżom i osobom konsekrowanym z całej Polski. We Wschowie nie ma ośrodków terapii tego rodzaju. Brakuje także profilaktyki i rzetelnej edukacji w tym zakresie. Brakuje być może odwagi i serca, a na pewno struktur, aby zająć się ludźmi zagubionymi, potrzebującymi, bezradnymi, a często także odrzuconymi i nierzadko skazanymi na śmierć przez uzależnienia. Podobnie wielkim problemem, a nawet statystycznie rozleglejszym, jest współuzależnienie członków rodziny – powoduje ono cierpienie psychiczne i społeczne.

Współuzależnienie jest niestety w dużej mierze sposobem dalszej transmisji uzależnienia. Skala problemu jest wielka, a dotychczasowe działania niewystarczające.

Szacuje się, że rocznie Ośrodek może przyjąć na leczenie ok. 500-600 osób. Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi może wynieść ok. 10.000 osób (4100 dzieci i młodzież Powiatu oraz ich rodziny). W Ośrodku będą również prowadzone różnorakie warsztaty i prelekcje dla różnych grup społecznych poświęcone tematyce edukacji uzależnieniowej, a także z innych zagadnień profilaktyki psychologicznej.

Cele fundacji

Czym jest choroba alkoholowa

Doradztwo finansowe

Leczenie choroby alkoholowej

Opieka prawna dla osób chorych

Opieka zdrowotna dla osób chorych