Kim jesteśmy

Fundacja Franciszkański Ośrodek Reintegracji „Oikos” z siedzibą we Wschowie została ustanowiona 13 września 2021 roku. Osobowość prawną uzyskała 15 listopada 2021 roku. 

Nazwa ośrodka została skojarzona z greckim terminem naturalnym oikos (gr. οἶκος dom). Oikos to także termin biblijny – nowotestamentalny, odnoszący się do trzech różnych koncepcji: rodziny, jej własności oraz domu mieszkalnego. Oikos ma być właśnie takim domem dla tych, którzy przez uzależnienia zatracili zakorzenienie w społeczeństwie.

Do tej koncepcji nawiązuje również łaciński termin reintegracja (z łac. re- 'ponownie’ i integratio 'odnowienie’ od integrare 'odnawiać, odtwarzać’ z integer 'nietknięty, cały’), który dosłownie oznacza odzyskanie obywatelstwa utraconego wskutek zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem lub w związku z zawarciem takiego małżeństwa. 

Uzależnienie od alkoholu czy innych substancji psycho-aktywnych można w duchu pewnej metafory widzieć jako nieprawy związek małżeński, który domaga się właśnie takiej „reintegracji” – ponownego włączenia chorego do społeczności; stąd też zastosowana terminologia, która z jednej strony coś odsłania (w terminach wartościowo neutralnych), a z drugiej (jako formuła powszechnie nieznana) coś ukrywa. Faktycznie nawet sama nazwa ośrodka nie ma charakteru znamionującego społecznie. 

Cele fundacji to:

 1. propagowanie wiedzy na temat choroby alkoholowej,
 2. organizowanie procesu leczenia choroby alkoholowej poprzez działania takie jak miedzy innymi:
 • terapia osób uzależnionych, 
 • terapia współuzależnień, 
 • pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, 
 • uruchomienie ośrodka ambulatoryjnego i oddziału dziennego,
 1. opieka zdrowotna dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin, 
 2. opieka prawna dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin; 
 3. doradztwo ekonomiczno-finansowe dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin,

Fundacja realizuje zadania statutowe w szczególności poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie wszelkich dzieł i inicjatyw podejmowanych w ramach realizacji celów Fundacji;
 2. organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, szkoleń oraz wykładów w zakresie objętym celami Fundacji;
 3. organizowanie i finansowanie działań umożliwiających rozwój, popularyzację i wspieranie celów Fundacji;
 4. organizowanie i finansowanie działalności informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów Fundacji;
 5. współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie służącym realizacji celów Fundacji, 
 6. tworzenie i prowadzenie, jak również wspieranie i rozwój placówek terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin,
 7. tworzenie i prowadzenie poradni i ośrodków leczenia uzależnień od alkoholu,
 8. organizowanie nowoczesnych metod w leczeniu uzależnień od alkoholu,
 9. organizowanie pomocy postrehabilitacyjnej dla osób, które ukończyły leczenie, 
 10. realizację programów w dziedzinie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, a także przemocy w rodzinie, w tym między innymi działania w zakresie sportu, kultury i rekreacji,
 11. przyznawanie stypendiów dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią alkoholizmu,
 12. pomoc społeczną dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin,
 13. organizowanie wykładów dla przedstawicieli różnych zawodów,
 14. zajęcia edukacyjne dla młodzieży,
 15. szkolenie pracowników lecznictwa odwykowego,
 16. prowadzenie działalności gospodarczej związanej z celami Fundacji.
 17. prowadzenie działalności leczniczej związanej z celami Fundacji. 

1.1 Partnerzy

Szczegółowy projekt Ośrodka skonsultowano na etapie koncepcyjnym z fachowcami z Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Od 2020 roku prowadzi działania się przygotowawcze do systematycznej współpracy w ramach tworzonego Franciszkańskiego Ośrodka Reintegracji „OIKOS” we Wschowie z jarocińskim Ośrodkiem Necessarius (ul. Zaciszna 1, 63-200 Jarocin, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie), szczególnie z Poradnią Leczenia Uzależnienia, które od prawie 20 lat ma podpisany kontrakt z NFZ. Ośrodek Necessarius prowadzi działalność terapeutyczną i edukacyjną. Skupia specjalistów pedagogów społecznych, psychoterapeutów, certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień. Od wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy z księżmi i zakonnikami. W swojej pracy psychoterapeuci integrują podejście ericksonowskie z behawioralno-poznawczym i systemowym. Partnerem merytorycznym Ośrodka ma być również Polski Instytut Ericksonowski z siedzibą w Łodzi.

2. Dofinansowanie Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej

18 października 2021 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej podpisała umowę na realizację zadania publicznego ze środków finansowych budżetu Państwa w wysokości 780 798,14 zł, co stanowi 79,56% wartości zadania publicznego (remontu ze zmianą sposobu użytkowania) na 2021 rok.

3. Franciszkański Ośrodek Reintegracji „Oikos” we Wschowie

Franciszkański Ośrodek Reintegracji „Oikos” – główne dzieło Fundacji – ma służyć osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Jest dedykowany osobom świeckim z lokalnej społeczności Powiatu Wschowskiego (z czasem formuła może być poszerzona) oraz duchownym: księżom i osobom konsekrowanym z całej Polski. We Wschowie nie ma ośrodków terapii tego rodzaju. Brakuje także profilaktyki i rzetelnej edukacji w tym zakresie. Brakuje być może odwagi i serca, a na pewno struktur, aby zająć się ludźmi zagubionymi, potrzebującymi, bezradnymi, a często także odrzuconymi i nierzadko skazanymi na śmierć przez uzależnienia. Podobnie wielkim problemem, a nawet statystycznie rozleglejszym, jest współuzależnienie członków rodziny – powoduje ono cierpienie psychiczne i społeczne.

Współuzależnienie jest niestety w dużej mierze sposobem dalszej transmisji uzależnienia. Skala problemu jest wielka, a dotychczasowe działania niewystarczające.

Szacuje się, że rocznie Ośrodek może przyjąć na leczenie ok. 500-600 osób. Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi może wynieść ok. 10.000 osób (4100 dzieci i młodzież Powiatu oraz ich rodziny). W Ośrodku będą również prowadzone różnorakie warsztaty i prelekcje dla różnych grup społecznych poświęcone tematyce edukacji uzależnieniowej, a także z innych zagadnień profilaktyki psychologicznej. Wśród nich wymienić można programy rekomendowane przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

 • program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych, 
 • program przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej, 
 • spójrz inaczej – program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas I-III szkół podstawowych, 
 • wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych, 
 • szkolna interwencja profilaktyczna, 
 • program przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej, 
 • środowiskowa profilaktyka uzależnień, 
 • apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej.

3. 1. Program budowlany inwestycji

Funkcje obiektu Franciszkańskiego Ośrodka Reintegracji „OIKOS” na poszczególnych kondygnacjach: 

– piwnica – rekreacja oraz terapia ruchowa /gimnastyka, ćwiczenia na przyrządach;

– parter – funkcja komunikacyjna oraz obsługa ambulatoryjna tj. gabinety lekarskie, zabiegowe, terapeutyczne oraz sala do terapii grupowej, z możliwością podziału (ruchome przepierzenia) na mniejsze sale. Na parterze zaprojektowano także pomieszczenia zaplecza sanitarnego i gospodarczego.

– piętro – terapia indywidualna i grupowa, ambulatoryjna oraz stacjonarna (dla osób przebywających okresowo w ośrodku), jadalnia z zapleczem kuchennym, sanitarnym, gospodarczym oraz pomieszczenia rekreacyjne; 

– poddasze – pokoje jedno- i dwu- osobowe z łazienkami oraz kaplicą do modlitw indywidualnych oraz brewiarzowych dla 8 osób. Po scaleniu funkcjonalnym budynku z domem zakonnym (III etap) w Ośrodku mogłoby nocować w sumie 16 pacjentów (księży i osób konsekrowanych).

Realizacja całej inwestycji Franciszkańskiego Ośrodka Reintegracji „OIKOS” została podzielona na trzy etapy. W etapie I przewidziano wykonanie wielobranżowych robót budowlano-montażowych łącznie z wyposażeniem całego obiektu, co pozwoli na uruchomienie Ośrodka w pełnym zakresie terapii ambulatoryjnej, w systemie dziennym oraz stacjonarnym, z możliwością pobytów kilkutygodniowych. W etapie II przewidziano rozbudowę piwnicy na cele rekreacyjno-terapeutyczne; zwiększenie liczby sal dla obsługi oraz terapii indywidualnej (na parterze); zwiększenie liczby oraz powierzchni sal do terapii grupowej (na piętrze); powiększenie kaplicy (na poddaszu). 

W etapie III przewidziano scalenie budynków na poziomie poddasza i adaptację istniejących pokoi domu zakonnego na bazę noclegową i rekreacyjną (sala dzienna) Ośrodka.